Bell Schedules

Regular Schedule

Activity Time
Breakfast 7:50am - 8:20am
School Start 8:20am
Morning Recess 1st & 2nd Grade 9:40am - 9:55am
3rd & 4th Grade 10:00am - 10:15am
5th & 6th Grade 10:20am - 10:35am
Lunch

Kindergarten 10:45am - 11:05am
1st & 2nd Grade 11:10am - 11:50am
3rd & 4th Grade 11:55am - 12:35pm
5th & 6th Grade 12:35pm - 1:09pm

Afternoon Recess
(1st Grade Only)
1:20pm - 1:30pm
Dismissal Kindergarten 12:00pm
1st - 3rd Grade 2:20pm
4th - 6th Grade 2:25pm

Minimum Day

Activity Time
Breakfast 7:50am - 8:20am
School Start 8:20am
Morning Recess 1st & 2nd Grade 9:10am - 9:25am
3rd & 4th Grade 9:40am - 9:55am
5th & 6th Grade 10:00am - 10:10am
Lunch Kindergarten 10:20am - 10:40am
1st & 2nd Grade 10:46am - 11:20am
3rd & 4th Grade 11:21am - 11:55pm
5th & 6th Grade 12:00pm - 12:30pm
Dismissal Kindergarten 12:00pm
1st - 6th Grade 12:30pm